STS 류견진T 초급 현대무용 수업

 

9월 MODERN CLASS

 

류견진

 

 

 

현대무용 초급 B홀

Mon _ pm 5:30

Tue _ am 11:30

 

 

 

현대무용 베이직 C홀

Thu _ pm8:30

 

 

 

류견진 선생님의 현대무용 초급수업이

월요일 오후5:30 C홀에서 한번 더 ! 진행됩니다:)

9월의 NEW ~~~ CLASS