STS_5월 모던 MODERN CLASS안내 - 차상원T

안녕하세요 서울탄츠스테이션입니다:)


5월 Modern 차상원 선생님 수업 안내 드립니다!---------------------------------------
MON (월) 7:30 PM 


BASIC Level (베이직)​


STUDIO. C
---------------------------------------
WED (수) 7:30PM


BASIC Level (베이직)​


STUDIO. C
---------------------------------------


유쾌하고 힘찬 에너지로 수업하시는 차상원 선생님의 MODERN Class 많은 관심과 참여 부탁드립니다 ;) 

-서울탄츠스테이션-